Pomiary elektryczne

pomiar elektryczny woltomierzemW budynkach mieszkalnych przeprowadza się kilka podstawowych pomiarów. Wcześniej jednak należy zweryfikować prawidłowość wykonania instalacji elektrycznej, a także czy sprzęty zostały przyłączone w odpowiedni sposób oraz czy nie popełniono żadnych błędów podczas projektowania sieci, związanych np. z odległościami od urządzeń wydzielających ciepło czy w pomieszczeniach mokrych. Sprawdza się również, czy nie występują żadne widoczne uszkodzenia mechaniczne oraz stan przewodów i połączeń.

Dokładniejsza kontrola obejmuje upewnienie się, co do skuteczności ochrony przewodów przed spięciem czy pożarem oraz działanie wyłączników różnicowo-prądowych.

 

Kiedy należy przeprowadzić pomiary?

Spektrum czynności pomiarowych oraz zakres przeprowadzanych prac są bezpośrednio związane ze specyfiką instalacji, miejscem jej montażu, charakterystyką obiektu oraz rodzajem przyłączonych do niej urządzeń.

Przeprowadzane przez nas przeglądy elektryczne regulowane są przepisami. Pierwszy wykonywany jest przed przekazaniem obiektu do eksploatacji, kolejne natomiast następują raz na 5 lat w przypadku budynku mieszkalnego. Weryfikowany jest wówczas stan techniczny budynku, w tym dotyczący instalacji elektrycznej.

Przegląd wskazany jest również, gdy wystąpią sytuacje mogące mieć wpływ na stan sieci i instalacji, takie jak bardzo silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powódź czy czasowe oddziaływanie ognia i bardzo wysokich temperatur.

Terminy okresowego sprawdzania instalacji powinny wynikać z rodzaju instalacji, jej wyposażenia, działania oraz środowiska pracy, w tym również wpływu czynników atmosferycznych. Nawet co roku należy sprawdzać stan instalacji w miejscach pracy, w których występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Dotyczy to m.in. obiektów komunalnych i terenów budowy.